x
ADVERTORIAL

Smluvní podmínky

PŘEHLED

Tyto webové stránky cs.wifixtraboost.pro (dále jen „stránky“) nabízí společnost Wifi XtraBoost (dále jen „společnost“) včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění. Návštěvou našich stránek se zapojujete do naší „Služby“ a souhlasíte s následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těch dalších podmínek a zásad, na které je zde odkazováno a/nebo které jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na webové stránky přistupovat ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky poskytování služeb považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky poskytování služeb. Aktuální verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

V celém textu stránek se pojmy „my“, „nás“ a „naše“ vztahují na společnost. V rámci těchto stránek se pojmy „my“, „nás“ a „naše“ vztahují na Společnost.

ODDÍL 1 – PODMÍNKY WEBOVÝCH STRÁNEK

Souhlasem s těmito podmínkami služby prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti ve státě nebo provincii, kde máte bydliště, nebo že jste dosáhli plnoletosti ve státě nebo provincii, kde máte bydliště, a dali jste nám souhlas s tím, abychom umožnili některému z vašich nezletilých závislých osob používat tyto stránky.

Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu a při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení poskytování služeb.

ODDÍL 2 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu.

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě a (b) změny, které se přizpůsobí technickým požadavkům připojujících se sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat žádnou část služby, používání služby ani přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost za to, že informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány pouze jako obecné informace a nemělo by se na ně spoléhat nebo je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoli spoléhání se na materiály na těchto stránkách je na vlastní riziko.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály třetích stran. Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na služby nebo webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo vyhodnocování obsahu nebo přesnosti a neručíme a neneseme žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Než se pustíte do jakékoli transakce, pečlivě si prostudujte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.

ODDÍL 5 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost zašlete určité konkrétní příspěvky (například příspěvky do soutěže) nebo bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „připomínky“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) platit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém podle našeho uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnostních práv nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačný nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu komentářů. Za všechny komentáře, které vytvoříte, a jejich správnost nesete výhradní odpovědnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo třetí stranou ani za ně neručíme.

ODDÍL 6 – DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Stránky obsahují obsah vlastněný nebo licencovaný společností („obsah“). Obsah je chráněn autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím a dalšími zákony a Společnost vlastní a ponechává si veškerá práva k Obsahu a Službě. Neodstraníte, nezměníte ani nezakryjete žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách, známkách služeb nebo jiných vlastnických právech, která jsou součástí Obsahu nebo jsou k němu připojena, a nebudete Obsah reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, připravovat odvozená díla na jeho základě, předvádět, zobrazovat, zveřejňovat, distribuovat, přenášet, vysílat, prodávat, licencovat ani jinak využívat.

Název a logo společnosti jsou ochrannými známkami společnosti a bez předchozího písemného souhlasu je nelze kopírovat, napodobovat ani používat, ať už jako celek nebo po částech. Kromě toho jsou všechny hlavičky stránek, vlastní grafika a skripty servisními značkami, ochrannými známkami a/nebo obchodním oblečením společnosti a nesmějí být kopírovány, napodobovány nebo používány, ať už vcelku nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

ODDÍL 7 – ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Používáním našich Stránek nebo Služby souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat elektronická sdělení. Ačkoli se můžeme rozhodnout komunikovat s vámi i jinými prostředky, můžeme se rozhodnout komunikovat s vámi výhradně elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním oznámení na Stránkách. Souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám zasíláme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace.

ODDÍL 8 – OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše poskytování osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Podrobnější informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

ODDÍL 9 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Na našich stránkách nebo ve Službě se občas mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky).

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné uvedené datum aktualizace nebo obnovení použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za důkaz, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 10 – ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách služby je zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) nabádat ostatní k provádění nebo účasti na jakýchkoli nezákonných činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) k rozesílání spamu, phishingu, pharm, pretextingu, spideringu, crawlingu nebo scrapování; (j) k jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelům; nebo (k) k narušování nebo obcházení bezpečnostních prvků Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných způsobů použití.

ODDÍL 11 – ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani neručíme za to, že používání našich stránek nebo služeb bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním stránek nebo služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odstranit nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.

Výslovně souhlasíte s tím, že službu používáte nebo nemůžete používat na vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám poskytovány prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou případů, kdy to výslovně uvedeme) poskytovány „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv. Společnost, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně mimo jiné ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jiné, vyplývající z vašeho používání služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby, nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu nebo produktu zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste byli upozorněni na jejich možnost. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 12 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost a její mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance a budete je chránit před jakýmkoli nárokem nebo požadavkem, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vzneseným jakoukoli třetí stranou v důsledku porušení těchto Podmínek poskytování služeb nebo dokumentů, na které se v nich odkazuje, nebo v důsledku porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 13 – ODDĚLITELNOST

V případě, že bude některé ustanovení těchto Podmínek služby označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby, přičemž takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 14 – UKONČENÍ

Závazky a povinnosti stran vzniklé před datem ukončení smlouvy zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Tyto podmínky poskytování služeb jsou účinné, dokud je nevypovíte vy nebo my. Tyto Podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete využívat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho vlastního uvážení nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi některou z podmínek nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu také kdykoli bez předchozího upozornění vypovědět a vy zůstanete povinni uhradit všechny dlužné částky až do data ukončení smlouvy včetně; a/nebo vám podle toho můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

ODDÍL 15 – CELÁ SMLOUVA

Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali.

Tyto Podmínky služby a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi a řídí se jimi vaše používání Služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby).

ODDÍL 16 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky poskytování služeb a veškeré samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí estonskými zákony a jsou vykládány v souladu s nimi a vy souhlasíte s výlučnou jurisdikcí estonských soudů.

ODDÍL 17 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout aktuální verzi podmínek poskytování služeb. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání našich webových stránek nebo služby nebo přístup k nim po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek poskytování služeb znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

ODDÍL 18 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy týkající se Podmínek služby nám zasílejte na adresu https://cs.wifixtraboost.pro/contact-cs/.